ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONTWERPEN

van De Horeca Architect gevestigd te Hurksestraat 24, 5652AK Eindhoven.
Voor de ontwerp opgaven die wij uitvoeren gelden de voorwaarden uit de DNR2011. Klik hieronder om deze te lezen.
- De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), herzien 2013.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van De Horeca Architect gevestigd te Hurksestraat 24, 5652AK Eindhoven.
Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten, inclusief alle onderhandelingen die wij voeren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Eventuele afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2: AANBIEDINGEN
2.1 Al onze prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Vermelding van maten en/of gewicht, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische en/of chemische specificaties, kleur, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven.
2.2 Prijsopgaven en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij aan ons verstrekte gegevens en maten.
2.3 Indien een offerte en/of aanbieding niet tijdig, schriftelijk en volledig is aanvaard, komt er slechts een overeenkomst tot stand indien en voor zover de wederpartij slechts afwijkt op ondergeschikte punten, waarbij de overeenkomst tot stand komt zonder dat deze ondergeschikte punten daar deel van uitmaken.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1 Indien wij ter bevestiging van een overeenkomst een orderbevestiging aan de wederpartij toezenden of afgeven, bevat deze orderbevestiging de enige en juiste weergave van hetgeen overeengekomen is, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de datum van de orderbevestiging de juistheid van deze orderbevestiging schriftelijk betwist. Ook in geval van betwisting is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen, maar zullen partijen met elkaar in overleg treden om overeenstemming te bereiken op de door de wederpartij aangegeven onjuistheden. Gedurende dit overleg hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige kosten of schade.
3.2 Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, hebben wij het recht om onverwijld na afgifte van de orderbevestiging aan de wederpartij schriftelijk te berichten dat de overeenkomst niet of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd. Indien wij berichten dat de overeenkomst slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van ons daartoe strekkend bericht schriftelijk te bevestigen dat hij uitvoering van de gewijzigde overeenkomst verlangt.
3.3 Indien door ons een begin van uitvoering is gemaakt en/of indien door de wederpartij een aanbetaling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een door ons toegezonden schriftelijk stuk, dan geldt de inhoud van dit stuk als hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4: RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM
4.1 Wij behouden het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel eigendom op, en de eigendom van, alle bij de aanbieding en/of bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Alle door ons aan de wederpartij verstrekte zaken dienen binnen 8 dagen na een verzoek onzerzijds onverwijld te worden teruggegeven.
4.2 Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen etc. mogen niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
4.3 De wederpartij vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op of verband houdt met de bewering dat door de wederpartij zelf ontwikkelde tekeningen, modellen en dergelijke inbreuk maken op een geldend recht van intellectueel of industrieel eigendom.

Artikel 5: LEVERING
5.1 Levertijden en termijnen, waarbinnen overeengekomen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden door ons slechts bij benadering aangegeven. Indien de overeengekomen levertermijn is overschreden, is de wederpartij verplicht om ons schriftelijk een nadere termijn van 30 dagen voor levering te stellen. Pas na overschrijding van voornoemde termijn kunnen wij, met inachtneming van het overige bepaald in deze voorwaarden, aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding of kan de overeenkomst ontbonden worden.
5.2 In geval van overmacht wordt onze verplichting tot levering of tot uitvoering opgeschort, totdat de oorzaak van deze overmacht is opgeheven. Als overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, beschouwd: werkstaking, liquidatie, machinebreuk, brand of andere onvoorziene omstandigheden, liquidatie van een leverancier of hulppersoon, ten gevolge waarvan wij, onze leveranciers, of door ons ingeschakelde derden niet of niet tijdig aan onze, respectievelijk hun verplichtingen kunnen voldoen.
5.3 Levering is tot aan de deur binnen Nederland. Indien het een leveradres naar het buitenland betreft wordt dit expliciet vermeld op de offerte.
5.4 Leveringen zijn te allen tijde exclusief montage, tenzij anders vermeld in de offerte. De wederpartij dient zelf de meubels uit te pakken en te monteren.

Artikel 6: TRANSPORT
6.1 Levering en transport van zaken geschiedt “ex works”, en dus voor rekening van de wederpartij. Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst is het risico van de gekochte goederen voor de wederpartij.
6.2 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde zaken behouden wij ons het recht voor zelf de inklaring te bewerkstelligen.
6.3 Verzekering van de goederen tijdens vervoer komt voor rekening van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7: AFROEP
7.1 Indien levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij verplicht om binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst c.q. binnen twee weken na datum van de orderbevestiging, de afroeptermijnen schriftelijk aan ons op te geven. Indien wij niet binnen twee weken de afroeptermijnen schriftelijk hebben ontvangen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen. Ook indien de overeengekomen afroep niet of niet tijdig plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: ZEKERHEIDSSTELLING
8.1 Wij zijn steeds gerechtigd om voorafgaand aan levering of enige andere nakoming van onze verplichtingen zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van het stellen van een bankgarantie voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
8.2 Weigert de wederpartij de door ons gevraagde zekerheid te verschaffen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: HULPPERSONEN
9.1 Wij hebben te allen tijde het recht om opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij ons gekochte goederen door derden te laten leveren.

Artikel 10: VERHINDERING WEDERPARTIJ
10.1 Indien door verhindering van de wederpartij overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen niet op de overeengekomen tijd kunnen worden uitgevoerd, is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan ons te vergoeden.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Indien de nakoming van onze verplichtingen mocht leiden tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met in begrip van het eigen risico dat wij in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering dragen.
11.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in lid 1 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag vermeld op de betreffende factuur.
11.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
11.4 De omvang van de in enig geval te betalen schadevergoeding is voorts op de volgende wijze beperkt:
a Schade als gevolg van bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d., ongeacht door welke oorzaak dan ook ontstaan, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van ander gebruik dan waarvoor de zaken zijn bestemd en met welk doel de zaken bij ons zijn gekocht.
11.5 De wederpartij zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van de gekochte zaken.

Artikel 12: PRIJZEN
12.1 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, materialen, vervoerskosten, loonkosten etc., geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen, voorzover zij plaats vinden na de datum van de offerte, ook al was deze verhoging te voorzien ten tijde van het doen van onze aanbieding. Deze prijsverhoging zal door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij worden kenbaar gemaakt.

Artikel 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Het eigendom van geleverde zaken wordt door ons uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van schade, kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, heeft plaatsgevonden.
13.2 De wederpartij kan op geen enkele wijze over geleverde zaken beschikken, zo lang zij niet volledig aan haar verplichtingen tegenover ons heeft voldaan.
13.3 De wederpartij verplicht zich om geleverde zaken op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ons of een door ons aan te wijzen persoon of personen om de plaats, waar die zaken zich bevinden, te betreden, of te berijden teneinde die zaken mee te nemen.

Artikel 14: GARANTIE
14.1 Garantie wordt door ons slechts verleend voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en strekt zich slechts uit tot het voor onze rekening herstellen van de fout of tekortkoming. Garantie wordt slechts verleend met betrekking tot de constructie. Tenzij anders is overeengekomen zal de garantie gelden tot twaalf maanden na aflevering.
14.2 Elke aanspraak op garantie vervalt indien geleverde zaken door of vanwege de wederpartij onoordeelkundig zijn behandeld of verwerkt, met name indien in strijd is gehandeld met door of vanwege ons verstrekte technische specificaties of aanwijzingen, of indien door of vanwege de wederpartij bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht in geleverde zaken.
14.3 Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen zonder onze voorafgaande toestemming verricht of laat verrichten, of niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk de garantie.

Artikel 15: RECLAMATIE
15.1 De wederpartij dient direct bij aflevering de geleverde zaken te controleren. Indien de wederpartij geen beschadigingen constateert aan de verpakking van de zaken dan wordt ervan uitgegaan dat de zaken in goede staat waren bij aflevering, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
15.2 Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de door ons geleverde zaken, dan wel binnen 8 dagen na voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden, zulks op straffe van verval van het recht om zich op enig(e) gebrek of onjuistheid van het geleverde of het uitgevoerde te beroepen, behoudens voor zover een schriftelijke garantie als bedoeld in het vorige artikel zou zijn verleend.
15.3 Wordt de reclamatie door ons gegrond bevonden, dan gaat onze verplichting niet verder dan toezending van een vervangende leverantie c.q. kosteloos herstel van een door ons gemaakte fout of tekortkoming, waarbij transportkosten buiten Nederland zijn uitgesloten.
15.4 Reclameren of een beroep op de garantie geven de wederpartij niet het recht de betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 16: ANNULERING
16.1 Voorafgaand aan het moment van levering kan de wederpartij zijn bestelling annuleren, waarna de overeenkomst zal worden ontbonden. In voorkomend geval is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van:
- 90% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen indien de annulering van een overeenkomst door de wederpartij geschiedt, terwijl de leveringsdatum aan de wederpartij is medegedeeld.
- 40% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen indien nog geen leveringsdatum aan de wederpartij is meegedeeld op het moment van annulering door de wederpartij.
16.2 Indien er ten behoeve van de wederpartij bijzondere zaken zijn ontwikkeld en besteld, bedraagt de schadevergoeding bij annulering 100% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
16.3 De in dit artikel genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij wij aantonen dat de daadwerkelijk geleden schade groter is.

Artikel 17: BETALINGEN
17.1 Leveringen geschieden tegen contante betaling of op factuur met een betaaltermijn binnen 5 dagen na levering.
17.2 Indien levering op rekening is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn gerekend vanaf factuurdatum zonder enige korting of opschorting. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan.
17.3 Bij overschrijding van de termijn van 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%. Een deel van een maand zal worden gerekend als een gehele maand.
17.4 Indien wij de vordering ter incasso uit handen moeten geven, is de wederpartij daarenboven buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd, welke begroot worden op 15% van de vordering met een minimum van € 114,-.
17.5 Indien wij de wederpartij korting hebben toegestaan bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, vervalt deze korting indien de betaling van het volledige factuurbedrag, onder aftrek van de toegestane korting, niet op uiterlijk de 8e dag na factuurdatum in ons bezit is. De wederpartij kan in dat geval geen enkele aanspraak op de aanvankelijk toegestane korting meer maken en is gehouden het volledige factuurbedrag aan ons te voldoen.
17.6 Zolang de wederpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichting op te schorten.

Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Convention on the International Sale of Goods (CISG), ook wel genaamd het Weens Koopverdrag 1980, is niet van toepassing.

Artikel 19: GESCHILLEN
19.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden berecht door de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement Zuid Oost-Brabant.
19.2 Wij zijn gerechtigd om een geschil aanhangig te maken bij de rechter, die volgens de gewone regels van relatieve competentie bevoegd is.
Chat openen
Hartelijk welkom. Hoe kunnen we u helpen? Stuur nu een WhatsApp bericht met uw vraag en kom direct in contact met ons :)